Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
ЛЕТОПИС НА БОРБА И ОПТИМИЗЪМ

За новата книга на д-р Ваня Иванова Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост (1990 – 2020)“

Автор: професор д.ист.н. Светлозар Елдъров


През 2021 г. тракийци с гордост честват исторически юбилей – 125 години от началото на организираното тракийско движение в България. По този повод Съюзът на тракийските дружества в България (СТДБ), приемник на славна традиция, вдъхна живот на много инициативи, които да отдадат дължимото уважение към подвига и саможертвата на нашите предци, към техните мечти и идеали, към героите и мъчениците на тракийската борба. Защото тракийското движение е преди всичко борба. Борба за живот, борба за свобода, борба за права, борба за справедливост, а понякога – и борба за историческа памет.

Има сякаш нещо символично в обстоятелството, че дори юбилейната годишнина на тракийското движение е белязана от извънредните условия на глобалната пандемия, която върна човечеството към най-екзистенциалния проблем – борбата за оцеляване. За мнозина това е извънредно събитие, за тракийци това е начин на живот. Вече 125 години без униние и отчаяние, а с несломим дух и вяра в своята справедлива кауза те се борят за оцеляване – като общност, като организация, като идея. И тъкмо от тази борба произтича тяхната сила. Силата да превръщат паметта за миналото в оптимизъм за бъдещето.

Силата на тракийци, която извира от изстрадания опит на тяхната 125-годишна борба, е вдъхновила и д-р Ваня Иванова да напише своята нова книга. Авторът е дългогодишен член на СТДБ, магистър по история и философия на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по политология на УНСС, с богата научна биография, с ярко медийно присъствие и с активна гражданска позиция. Отдадена на тракийската кауза, д-р Ваня Иванова е вложила много време, енергия и труд - бих казал цялото си сърце и душа, за да ни представи в тази юбилейна тракийска година своето фундаментално научно и документално изследване.

Съдържанието на книгата е посветено на последните три десетилетия от дейността на СТДБ. Сами по себе си те съставляват един обособен период на тракийското движение, който се отличава от предходните периоди както по обществено-политическите условия, така и по актуалните цели и задачи на епохата, а не на последно място и по човешкия състав. След дългата принудителна пауза, наложена поради неразбиране и тесногръдие в годините на тоталитарния режим, историческата Тракийска организация възкръсна за нов живот. От старата гвардия, пренесла завета на тракийци през горнилото на времето, бяха останали малцина, но потомците не бяха забравили завета на своите предци. Опитът и младостта, мъдростта и енергията, традицията и съвременността се сляха и – за кой ли път! – организираното тракийско движение започна наново. И ето, вече 30 години борбата продължава. Борбата за памет и историческа справедливост.

Д-р Ваня Иванова е структурирала съдържанието на своята книга в две глави, всяка с по три подглави. Тази формална симетрия не е самоцелна, а произтича от авторския подход, цели и методология, според които можем да определим първата глава като историко-политологическа, а втората историко-културологична. И двете обаче са солидно подплатени с документи, по-голямата част от които се съхраняват в архива на СТДБ. Като важен извор щедро е ползван и в. „Тракия“, официалният орган на Съюза, който със своето съдържание вече се е превърнал в историческо свидетелство. Ако прибавим към това като задължителна принадена стойност научната компетентност и добросъвестност на автора, ще можем с основание да твърдим, че формата и съдържанието на книгата се намират в хармонично единство, и че тя по същество представлява класическо монографично изследване с обема и стойността на хабилитационен труд.

Историческият разказ на д-р Ваня Иванова се открива с обширно „Въведение“, което синтезирано, но обективно и детайлно проследява историята на организираното тракийско движение в България от учредяването на дружество „Странджа“ във Варна през 1896 г. до разпускането на Съюза на тракийските културно-просветни дружества през 1977 г. Този текст, приносен със своя обобщаващ характер, се опира върху най-значимите научни публикации по въпроса, като повечето са от автори, също лично свързани с тракийската кауза.

В първата глава е осветлена цялата история на СТДБ от възстановяването на Тракийската организация през 1990 г. до края на 2020 г. Освен пълната хронология на събитията с техните герои, идеи, подбуди и перипетии, тук са разгледани мястото и ролята на ПК „Тракия“ в политическия живот на страната, както изобщо развитието на тракийския въпрос в светлината на националните интереси и отношението на държавните и обществените институции. Авторът подхожда към фактите с професионализма на историк, представя ги такива, каквито са, не спестява и не нюансира истината, оставя на читателя сам да си направи необходимите изводи.

Същото такова богатство на познание и поука предлага и втората глава, която рисува мащабното и многоцветно пано на културно-патриотичната дейност на СТДБ, неговите членове и присъдружните организации. Тук са честванията на Капитан Петко войвода и другите ярки исторически личности на тракийската борба, тук са юбилеите и кръглите годишнини на Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война, Одринската епопея, тук е Денят на Тракия, тук е и мъката на тракийци със спомена за разорените бащини огнища и безкръстните гробове на предците. Паметниците и паметните знаци, фолклорните и другите събори, издателската дейност, литературата, публицистиката и изкуството за членовете, симпатизантите и последователите на СТДБ, за всички потомци на тракийските българи от Одринска Тракия и Беломорието, не са само места за съхраняване на родовата и националната памет, те са и бойно поле за защита на историческата истина от посегателства и ругателства. Защото и това е част от битката за историческа справедливост, която СТДБ води не само в страната, но и в чужбина.

Книгата завършва със заключение, в което е концентрирана есенцията на целия труд с най-важните изводи и препоръки на автора. Ценно документално приложение представляват и декларациите на Върховния комитет на СТДБ от 2012–2020 г.

Със своето научно познание, основано на безспорни исторически факти и създадено с много интелект, труд и любов, монографичното изследване на д-р Ваня Иванова се явява в юбилейната тракийска година като незаобиколим и непоклатим писмен паметник за периода на нашето съвремие. Сигурен съм, че мястото на тази книга няма да бъде само в семейната библиотека, а в умовете, сърцата и душите на всеки тракиец, за да го обогатява със знание за миналото и оптимизъм за бъдещето. Защото борбата за памет и справедливост продължава!


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн