Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Отчетно събрание на ТД „Войвода Руси Славов”, гр. Пловдив

На 29 март т.г. се проведе  общо отчетно събрание на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов" - Пловдив.

Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България, бе представено от председателя си –  Кр. Премянов и Р. Вълчева-член на ЦР и на Варненското тракийско дружество.

Събранието протече при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството за 2013 г.
2. Доклад на контролната комисия за финансовите разходи;
3. Одиторски доклад за 2012-2013
4. Приемане програма и бюджет за 2014.

Председателят на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  направи  отчет за дейността на дружество през изтеклия период. Участниците в събранието приеха отчета, доклада на контролната комисия и на независимия одитор.

От името на Централното ръководство, слово произнесе Кр. Премянов, който призова тракийци към единство за отстояване на тракийската кауза, подчерта необходимостта да се търсят пътища за преодоляване на различията и  да се поеме линия на обединение на всички тракийци, живеещи в Пловдив. Председателят на СТДБ подкрепи направеното предложение да се излъчи контактна група, която да обсъди различията и да потърси път за единение.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн