Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея” Стара Загора

На 25.11.2017 г. в Стара Загора бе проведено Общо събрание на Тракийско дружество „Одринска епопея” при следния дневен ред: 

1.Приемане на нов устав на дружеството

2. Отчет за финансовата дейност през 2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г.

Гости на заседанието бяха г-н Кр. Премянов - председател на СТДБ, Михаил Вълов - член на ВК на СТДБ и председател на ТД „Тракия” в гр. Ямбол, Чавдар Георгиев - член на ВК на СТДБ, Десислава Костова - член на ВК на СТДБ и съпредседател на ТМСБ, Краснодар Беломорски -  заместник-председател на ЦР на Съюза, д-р В. Иванова - редактор на сайта на СТДБ.

Събранието бе открито от Цанко Атанасов – председател на ТД „Одринска епопея” Стара Загора. Той запозна участниците в Общото събрание с писмо на член на УС на ТД „Одринска епопея”, в което се изразява несъгласие с провеждането на събранието. Участниците приеха писмото за сведение и решиха, че на основание на действащия Устав и ЗЮЛНЦ Общото събрание е редовно и трябва да продължи своята работа.

След избора на протоколисти, събранието продължи  работа по обявения дневен ред.

По т. 1. г-жа Кирилка Иванова, водеща заседанието и адвокат Иван Спиридонов започнаха четенето на проекто – устава, който успоредно с това се прожектираше на видео стена. След направени допълнения и корекции от участници в събранието, Уставът бе гласуван с мнозинство.

По т. 2 счетоводителката на ТД „Одринска епопея” Стара Загора  направи финансов отчет и запозна членовете на общото събрание с бюджета за 2018 г. Финансовите документи бяха приети с пълно мнозинство.

В края на заседанието бе дадена думата на председателя на СТДБ, който отговори на актуални въпроси, призова тракийци към единство за отстояване на тракийската кауза и набеляза акцентите в работа на СТДБ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн