За СТДБ - Устав на СТДБ
 
 


Тракийски дружества

У С Т А В

НА

СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Съюзът на тракийските дружества в България е независимо, непартийно, неправителствено обществено-патриотично доброволно сдружение за неопределен срок на тракийските дружества и на други тракийски организации, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи обществено-полезна дейност. Негови членове могат да бъдат и други български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица, всички наричани по-нататък за краткост „членове“.

(2) Съюзът на тракийските дружества в България е юридическо лице с нестопанска цел и със седалище: гр. София, ул. “Стефан Караджа“ № 7-А.

(3) СТДБ осъществява общественополезна дейност и се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Той се вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

(4) Към Съюза на тракийските дружества в България могат да се изграждат клубове, секции и други организационни структури.

(5) Печатен орган на Съюза на тракийските дружества в България е вестник „Тракия“.

Чл. 2. (1) Основните цели на Съюза на тракийските дружества в България са:

1. Отстоявяне и реализиране на девиза „Тракия без граници“; Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз; Еврорегион „Тракия“  - създаване, управление и развитие.

2. Опазване и популяризиране на тракийското културно и историческо наследство.

3. Спазване и защита на човешките и имуществените права на тракийските бежанци и техните потомци.

4. Защита на българщината, българите в чужбина и православната вяра.

5. Благоденствие на българския народ и просперитет на българската държава.

6. Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с балканските народи.

(2) Средства за постигане на основните цели:

1. Съхранява, развива и предава на поколенията историческата истина за тракийския въпрос и работата за неговото решаване в съответствие с идеите за изграждащата се европейска общност и интересите на България.

2. Организира и развива обществена, патриотична, културно-просветна и художествено-творческа дейност, съхранява,възстановява и изгражда паметници, свързани с тракийското минало и наследство.

3. Работи за защита на правата на тракийските българи, както и за справедливо и своевременно решаване на въпросите по възмездяването на бежанците и техните наследници за изоставеното и отнето имущество в родните им места.

4. Организира изнасянето на лекции, беседи и доклади за героичното минало на българския народ, за революционните борби на тракийци, за техните духовни и културни ценности, както и по актуални международни, вътрешнополитически,  стопански и други въпроси.

5. Провежда редови и землячески срещи, тематични вечери, литературни четения, вечеринки, рецитали, кинопрожекции и други културни мероприятия.

6. Организира национални тракийски събори, чествания на исторически дати и събития; откриване на паметници и паметни плочи и други културно-просветни и масови прояви, свързани с борбите на тракийци.

7. Издава книги, сборници, библиотечни поредици, вестници, календари и други; съдейства за поместването на материали във всекидневните и периодичните издания.

8. Извършва самостоятелна и в сътрудничество с Тракийския научен институт събирателна дейност на исторически, мемоарни и архивни материали, свързани с историята на тракийските българи; осигурява записването, съхраняването и популяризирането на фолклорното богатство на тракийци.

9. Провежда екскурзии, излети и походи по родните места на тракийските българи и до други забележителни обекти.

10. Организира митинги и демонстрации в рамките на закона за отстояване и защита на тракийската кауза.

11. Закриля тракийските българи извън страната и им оказва морална и международна подкрепа, за да поддържа българското им самосъзнание и да съхранява патриотичното и културно наследство.

12. Развива чувства на сближение и солидарност между своите членове.

Чл.3.(1) Съюзът на тракийските дружества в България може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран, и да използва прихода за постигане на целите, определени в устава.

(2) Предметът на стопанска дейност по предходната алинея е следният: издателска и търговска дейност с печатни произведения; импресарска дейност и развлекателни прояви; организиране и осъществяване на ексурзии и друга туристическа дейност; производство на сувенири; стопанска дейност в обслужващата сфера; инвестиране, проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на паметници, музеи, сгради; дейност в защита на човешките права; дейност в защита на детето; Интернет дейност и друга дейност съгласно целите на този устав.

(3) Съюзът на тракийсктите дружества не разпределя печалба.

Чл.4. Съюзът на тракийските дружества в България:

(1) Извършва координация и оказва съдействие на своите членове при осъществяване на тяхната дейност за постигане на целите и задачите по този и техните устави.

(2)Поставя проблемите на тракийското движение и на тракийските българи пред съответните български държавни институции и международни организации и действа за тяхното решаване; поддържа връзки с видни общественици, с партии, движения и държавни органи в България и чужбина.

Чл. 5.(1) Върховни органи на Съюза на тракийските дружества в България са: Общо събрание (Върховен комитет) и Тракийски конгрес.

(2) Управителен орган на Съюза на тракийските дружества е Управителният съвет (Централно ръководство).

Чл. 6. (1) Колективен Върховен орган на Съюза на тракийските дружества в България е Общото събрание (Върховният комитет). Той се състои от членовете на Съюза - юридически лица. Общото събрание (Върховният комитет) може да избира за свои членове и дееспособни физически лица за срок от пет години.

(2) Общото събрание (Върховният комитет) управлява и ръководи работата на Съюза на тракийските дружества в България в съответствие с този устав, решениета на Тракийския конгрес и при с спазване на законите в страната.

(3) Общото събрание (Върховният комитет):

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава Председател (съпредседатели), присъжда званието почетен председател, избира и освобождава заместник- председатели, Главен секретар и членове на Общото събрание (Върховния комитет), както и членовете на Управителния съвет (Централното ръководство)

4.Приема и изключва членове и/или техните ръководители като във втория случай писмено уведомява за решението УС на дружеството, чийто председател е изключен с указание да бъде насрочено изборно събрание на дружеството. В случай, че в срок от два месеца от връчване на уведомлението, СТДБ не бъде писмено уведомен за насроченото общо събрание и дневния му ред, Общото събрание на СТДБ насрочва общо изборно събрание на дружеството съгл. т.13 на чл.6 ал.3 от Устава и определя дневния ред.

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решения за участие в други организации;

7. Приема програми за дейността на Съюза на тракийските дружества в България;

8. Приема бюджета и щата на Съюза на тракийските дружества в България;

9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и имуществените вноски;

10. Приема отчета за дейността на Централното ръководство;

11. Отменя решения на членовете и на други органи на Съюза на тракийските дружества в България, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове;

12. Взема и други решения, предвидени в устава;

13. При необходимост свиква общи събрания на членовете на Съюза на тракийските дружества в България;

14. Организира общотракийски мероприятия, издателска дейност, издаването на вестник „Тракия“, дарителство, библиотечно дело, съхранява архива и материали на събирателска дейност и други дейности, произтичащи от този устав и възложени му от Тракийския конгрес.

(4) Правата по ал.3, т.т. 1, 3, 8, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други членове на Съюза на тракийските дружества в България.

(5) Решенията на Върховния комитет (Общо събрание) са задължителни за членовете и други органи на Съюза на тракийските дружества в България.

(6) Върховният комитет (Общото събрание) приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове и с явно гласуване. По т.1 и т.9 на ал.3 се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Заседанията се ръководят от председателя на Върховния комитет (Общото събрание) и са законни, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете. При липсата на кворум заседанията се отлагат с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и могат да се провеждат, колкото и членове да се явят.

(7) Върховният комитет (Общото събрание) се свиква най-малко веднъж в годината от Централното ръководство (Управителния съвет) или по искане на една трета от членовете. Покана съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква, чрез един от централните ежедневници и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.7.(1) Управителният орган на Съюза на тракийските дружества в България е Централното ръководство (Управителният съвет) в състав, определен от Върховния комитет (Общото събрание), но не по-малко от 3-ма членове.

(2) Централното ръководство (Управителният съвет):

1. Управлява дейността на Съюза на тракийските дружества в България и определя обема на представителна власт на отделни негови членове.

2. Организира изпълнението на решенията на Върховния комитет (Общото събрание) и на Тракийския конгрес.

3. Разпорежда се с имуществото на Съюза на тракийските дружества в България при спазване изискванията на устава.

4. Подготвя и внася във Върховния комитет (Общото събрание) проект за бюджет и за щат на трактийските дружества в България и отчети за дейността си.

5. Взема решения и по всички въпроси, които по закона или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

6. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

7. Определя реда и организира извършването на дейността на Съюза на тракийските дружества в България и носи отговорност за това.

8. Избира директор /главен редактор/ и редколегия на вестник „Тракия“.

(3) Заседанията на Централното ръководство (Управителния съвет) се свикват от председателя /съпредседателите/ или по писмено искане на една трета от членовете му. Те се ръководят от председателя /съпредседателите/.

(4) Централното ръководство (Управителният съвет) може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

(6) Централното ръководство (Управителният съвет) може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

(7) В заседанията на Управителния съвет (Централното ръководство) участва по право Главния секретар на Общото събрание (Върховен съвет), избран от Общото събрание (Върховния комитет) на СТДБ.

Чл. 8. (1) За приемане и реализиране на стратегическите цели и задачи на тракийската кауза, на Националното тракийско движение и на тракийската организация се свикват Тракийски конгреси.

(2) Конгресите се свикват от Централното ръководство (Управителния съвет) или най-малко от две трети от членовете на Съюза на тракийските дружества в България.

(3) Дневният ред и редът за броя и избирането на делегатите се определят от Централното ръководство (Управителния съвет).

(4) Тракийският конгрес приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите делегати и с явно гласуване.

Чл.9. Председателят /съпредседателите/ на Централното ръководство (Управителния съвет) и Председателят на Върховния комитет (Общото събрание) координират дейността на Съюза на тракийските дружества в България, ръководят заседанията му и представляват Съюза на тракийските дружества в България пред държавните органи, обществените организации и международните организации, заедно и поотделно.

Чл. 10. Членството в Съюза на тракийските дружества в България възниква:

1. За юридически лица със заявление от представляващия юридическото лице и вписване в Книгата на членовете.

2. За физически лица със заявление и вписване в Книгата на членовете.

Чл. 11. (1) Членството в Съюза на тракийските дружества в България се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до Съюза на тракийските дружества в България.

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

3. С изключването.

4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.

5. При отпадане.

(2) Уреждането на имуществените отношения при прекратяване на членството става с решение на Върховния комитет (Общото събрание).

(3) Отпадането поради системно – не по-малко от две имуществени вноски и/или неучастие в дейността на СТДБ и/или в не по-малко от три заседания годишно на ръководните органи на СТДБ, без уважителни причини, се констатира с документ на УС/ЦР на СТДБ.

Чл. 12. Съюза на тракийските дружества в България всяка година представя пред държавните институции, определени от актуалното действащо законодателство, информация за дейността и финансовото си състояние за предходната година.

Чл. 13. Материалните средства на Съюза на тракийските дружества в България се набират от:

1. Суми от членски внос, постъпващи от членовете.

2. Дарения.

3. Имуществени вноски от членовете.

4. Допълнителна стопанска дейност.

5. По реда на съответните специални закони.

6. Други дейности, разрешени от закона.

Чл. 14. Членовете на Съюза на тракийските дружества в България - юридическите лица, превеждат по тримесечие в касата на съюза 30 % от събрания членски внос и 20 % от приходите от собствените им имоти, както и доброволни вноски от допълнителната стопанска дейност.

Чл. 15. (1) Съюза на тракийските дружества в България може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя само с решение на Тракийския конгрес.

(2) Съюза на тракийските дружества в България се прекратява, ликвидира и заличава по решение на Тракийския конгрес и по разпоредбите на законите в страната.

(3) Разпределението на имуществото на Съюза на тракийските дружества в България при прекратяване се извършва от Тракийския конгрес в полза на други тракийски организации, осъществяващи общественополезна дейност.

(4) СТДБ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 16. (1) Съюза на тракийските дружества в България води на хартиен носител и/ или дигитален носител следните книги:

1. Книга на членовете.

2. Протоколна книга.

3. Инвентарна книга.

4. Приходно-разходна книга.

5. Входящи и изходящи регистри (кореспонденция)

(2) Съюза на тракийските дружества в България изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

1. Осъществените дейности, изразходваните от тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постоянните резултати.

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.

3. Финансови резултати.

(3) Докладът за дейността е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и начинът за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.

Чл. 17. (1) Съюза на тракийските дружества в България изразходва имуществото си за:

1. Реализиране целите и задачите на съюза съгласно този устав.

2.Развитие и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образуванието, науката, културата и спорта.

3. Подпомагане на социално слабите.

4. Защитата на човешките права.

(2) За осъществяването на обществено-полезната дейност Съюза на тракийските дружества в България може безвъзмездно да изразходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав и по реда на законите в страната.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 18. (1) Съюзният празник е 26 март - Денят на Тракия.

(2) Съюза на тракийските дружества в България организира по подходящ начин на национално и регионално равнище честване на:

1. Деня на Тракия - 26 март.

2. Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. - на „Петрова нива“ в Странджа планина, Родопите и други исторически местности.

3. Разорението на тракийските българи от 1913 г. - в гр. Маджарово.

4. Кръгли годишнини от основаването на тракийската организация - 12 май 1896 г.

5. Други забележителни кръгли годишнини на тракийското движение.

(3) Съюза на тракийските дружества в България организира и провежда периодично в различни райони на страната тракийски събори.

Чл. 19. Съюза на тракийските дружества в България има печат в кръгла форма и наоколо надпис: „Съюза на тракийските дружества“, а в средата „Върховен комитет“.

Чл. 20. Знамето на Съюза на тракийските дружества в България е с размери 150х90 см. от две еднакви хоризонтални ивици - бяла отгоре и зелена отдолу. На бялата ивица с червен цвят има надпис „Тракия“.

Чл. 21. „Този устав на Съюза на тракийските дружества в България е приет на Национална конференция на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България, състоял се в София на 7 февруари 1990 г., изменен и допълнен на Двадесетия конгрес на Съюза на тракийските дружества, състоял се в Стара Загора на 12 и 13 май 1995 г. и приведен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 81 от 2000 г.) от Общото събрание на 10 март 2001 г., съгласно ал.4 на параграф 1 на преходните и заключителни разпоредби на този закон, изменен и допълнен от Двадесет и втория конгрес на Съюза на тракийските дружества в България и на заседание на Върховния комитет (Общото събрание), проведени на 20 май 2006 г. в гр. Бургас, изменен и допълнен на заседание на Върховния комитет (Общото събрание) проведено на 31 януари 2009 г., изменен и допълнен на заседание на Върховния комитет (Общото събрание) проведено на 11 май 2011 г., изменен и допълнен на заседание на Върховния комитет (Общо събрание), проведено на 20 януари 2018 г., в гр.София и приведен в съответствие със ЗЮЛНЦ (ДВ, бр.74 и бр.103 от 2016г), изменен и допълнен на заседание на Върховния комитет(Общото събрание), проведено на 25 януари 2020г. в гр. София.

 

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн