ТНИ - Управителен съвет
 
 


Тракийски дружества

Проф. д.ф.н., член-кор. Васил Костадинов Проданов – Председател на ТНИ
Завършил философия и психология, работил шест години като емпиричен социолог, има специализация по нова политическа икономия. Един от създателите на биоетиката в Източна Европа. Ръководител на екип, изготвили първата концепция за национална сигурност на България през 1991 г.
Секретар и главен секретар на Българското философско дружество (1978-1989). Директор на Международната лятна варненска философска школа (1990-2008 г.) Директор на Института за философски науки към БАН (1988-1992), избиран четири мандата за директор на Института за философски изследвания към БАН (1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2010 г.). Чел е десетки курсове лекции в основните български университети по различни дисциплини.  Автор на стотици научни публикации в областта на философията и социалните науки, издадени освен в България, в САЩ, Великобритания, Канада, Русия, Германия и много друг страни в света. Сред тях са книгите "Социология на философията", "Насилието в модерната епоха", "Бъдещето на философията", "Глобалните промени и съдбата на България", «Гражданското общество и глобалният капитализъм», «Личност и политика», "Биоетика", «Етиката и ценността на човешкия живот», «Аксиология на тялото», «Биосоциални ценности», «Познание и ценности»  и т.н.

Проф. д.ик.н Анна Манолова Недялкова – Заместник-председател
Един от учредителите през 1991 г. на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", където последователно заема академичните длъжности ръководител катедра, зам. декан и декан, а от  1998 до 2012 г. е ректор на университета. В момента е Президент на ВСУ. Публикациите и преподавателските й курсове са в областта на глобализацията и икономическото развитие. Сред монографиите и учебните й пособия са трудовете "Глобализацията - нищо фатално", “Глобализация на икономиката и развитието”, “Управление на човешките ресурси” и др. През 2005 г. в съавторство със световно известния учен Зигмунд Бауман излиза от печат книгата "Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм".

Д-р Ваня Петрова Стоянова – Научен секретар
Историк, специалист по нова и най-нова българска история в Института за исторически изследвания при БАН.  Автор на десетки студии и статии в областта на българския национален въпрос,  Българската православна църква, историята на Тракия и тракийските българи през 20 век, сред които: „Беломорската област 1941-1944 г.” (дис.), „Вардарска Македония в диоцеза на Българската екзархия (1941-1944)”; „Българските екзархийски имоти в Турция 1913-1945”, „Българските духовни и просветни институции в Турция 1913-1945”, „Демографско развитие и правен статут на българската общност в Турция (1913-1945)”, „Българската православна църква и изпълнителната власт (1919-1953)” и др.

Проф. д.и.н. Иван Русев Маразов
Изкуствовед, културолог и траколог. Директор на института по изкуствознание към БАН (1988-1991).  През 1990-1991 е редактор на международното сп. „Orpheus“. От 1985 е организатор и редактор на семинара „Мит-изкуство-фолклор“ (МИФ). Урежда изложби на тракийското изкуство в Япония (1979,1994) и в САЩ (1998-1999). Преподава в Нов български университет, департамент „История на културата“, и е ръководител на същия департамент от 1995 до 2006 г.. Автор на стотици публикации в областта на изкуствознанието и изследванията на тракийската култура, сред които са “Тракия и тракийците”, “Ритоните в древна Тракия”, “Съкровището от Якимово”, „Националноосвободителното движение в изобразителното изкуство”, “24 тракийски съда”, “Рогозенското съкровище”, “Видимият мит”, “Човек, мит, култура”, “Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия”, “Митологията на златото”, “Митологията на траките”, “Траките и виното”, “Художествени модели на древността”, “Тракийския войн” и много други. Бивш Министър на културата

Проф. д-р Светла Бориславова Тошкова
Завеждащ катедра “Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство. Бивш зам.-министър по икономическите и финансови въпроси в Министерството на транспорта. Работи в областта на социално-икономическите теории, историята на икономическата  мисъл и теориите за управление на икономиката. Автор е  множество публикации в тази област сред които и 5  монографии - „Икономическите алтернативи“, „Социалните предизвикателства в икономическата теория (преоценка на либералната парадигма)“ и др.

Проф. д.с.н. Таня Неделчева Христова
Завеждащ секция “Общности и идентичности” към Института за изследване на обществата  и знанието към БАН. Специалист в областта на общата социология, етносоциологията, етнопсихологията, социалната психология, историята на социологията, социологията на града, социалната антропология, социология на управлението и социология на масовите комуникации. Автор на стотици публикации у нас и в чужбина, сред които са книгите “Националната идентичност в етническите събития”, “Национална идентичност и социални времена”, “Културна идентичност”, “Идентичност и време”, “Градът и властта”, “Новият малък град” и др.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн