Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ

Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Върховния комитет на СТДБ на 20 януари 2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ул. "Стефан Караджа" №7, в гр. София, при следния                 

                                       
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за изпълнение на план-програмата на Съюза за 2017 г.

2.Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г.

3.Приемане на план-програма за дейността на Съюза за 2018 г.

4.Приемане на проектобюджет за 2018 г.

5.Промени в устава на СТДБ.

6.Приемане на вътрешни правила за управление на собствеността на юридическите лица - членове на СТДБ.

7.Прием на нови членове.

8.Попълване с нови членове на състава на Общото събрание (Върховния комитет) и управителния съвет (Централното ръководство) на СТДБ.

9.Разни.

Всички членове на ВК на СТДБ са поканени да участват в Общото събрание.
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн