Архив - План програми 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
План програма 2012

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Организационно,  кадрово и  структурно укрепване и развитие на СТДБ, с цел издигане авторитета и влиянието му  в обществото.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ:

1.100 години от началото на Балканската война

ИНИЦИАТИВИ:

1. Обявяване на общонародна инициатива за възстановяване на православния храм в Лозенград ( след окончателно съгласуване)
2. Проектиране и организиране на музейна експозиция „Тракия“ в сградата на  метоха при храм “Св.Стефан“ след окончателно съгласуване
3. Организиране на тематична изложба за Тракия в Европейския парламент
4. Стартиране на подготовката за издаване на енциклопедия „Тракия“

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.Поетапна  реализация на проекта „Тракия без граници“, съобразно съвременните реалности. 
Срок: постоянен.
Отг. Кр. Премянов, Т. Бояджиев, М. Люцканов, Кр.Беломорски
                                                                                                       
2.Разширяване на масовия характер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови социални и възрастови групи в дейността на съюза, създаване на нови структури в страната.

Срок: постоянен
Отг. Кр. Премянов, М.Стоянов, Н. Комнев

3.Изготвяне  на единни членски карти на СТДБ и организиране на връчването им на членовете на ТД. 
Срок: постоянен.
Отг. Кр. Премянов, М. Стоянов и Председателите на ТД

4.  Поетапно въвеждане на системата за морално стимулиране на членовете на СТДБ.

Срок постоянен.  
Отг. Кр. Премянов, М.Стоянов, Н. Комнев.    

5.Укрепване на местните структури / тракийските дружества/, чрез провеждането на местни прояви и инициативи, в които да се привлекат повече млади хора. Да се изградят нови ТД в села и градове, където няма такива.
Срок постоянен.  
Отг. М.Стоянов, Н. Комнев

6. Активизиране на международната дейност на съюза, създаване на нови партньорски отношения със сродни структури в чужбина.
• Предприемане на необходимите действия за членството на СТДБ  в ЮНЕСКО.
• Ежегодно посещение на паметниците в Рим и Киев – делегация на СТДБ
• Църквата „Св. Георги“ в Одрин - делегация на СТДБ.Църквата „Св. Константин и Елена“ – Национален тракийски събор 21 май – делегация на СТДБ

• Инициативи с фондация и екзархийското българско настоятелство в Турция
• Поддържане на отношения с посолства, със страните от ЕС с цел информация и приобщаване към дейността на СТДБ

Срок: март-ноември 2012г.
Отг. М. Люцканов, М. Любчева, Митрополит Кирил.

7. Активно съдействие пред държавните органи за обезщетяването на бежанците от Източна Тракия и Мала Азия и техните потомци по отделна програма.

Срок: постоянен.
Отг.Кр. Премянов, Т.Бояджиев, М.Люцканов, Кр. Беломорски

8.  Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение:
• Издаване на юбилейна марка, посветена на 100 годишнината от Балканската война или 100 годишнината от разорението на тракийските българи;
• Отсичане на  монета за отбелязване на годишнината от рождението на Антим Първи;
• Тържествено честване на 26 март – Деня на Тракия;
• Мероприятия от регионално и национално значение;
• Честване на годишнини на бележити събития в историята на тракийското движение;
• Включване в държавния протокол при посещения на официални делегации в Турция, Украйна и Италия  и полагане на цветя на паметниците на Капитан Петко Войвода и църквите, възстановени от тракийци.
• При организиране на ритуала тържествена проверка по време на официални чествания да се включат и имената на тракийските герои
Срок: постоянен.
Отг. Кр. Премянов, М. Стоянов, А. Йотова, Н. Комнев

9. Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите. Неутрализиране на опитите да се посяга на българския корен и внушенията за т.н. помашка нация.             

Срок: постоянен.
Отг. Проф. Проданов, Н.Димитров

10.Развитие на отношенията на сътрудничество и партньорство с  държавни институции – МС, НС, с политически партии и ръководства на общини.

Срок: постоянен.
Отг. Кр. Премянов 

11.Създаване на нови форми за работа с членове и симпатизанти на организацията, повишаване на ефективността и интегритета и привличането на нови членове.                                                                 

Срок: постоянен.
Отг. Кр. Премянов  и членовете на Централното ръководство

12.Укрепване сътрудничеството с Асоциацията на българите в Украйна и  Екзархийското настоятелство в Турция.

Срок: постоянен.
Отг. Кр. Премянов, М. Люцканов, М. Стоянов

13. Картотекиране на наличния библиотечен фонд.
Срок: м.юни.
Отг. И.Стоилова

Заседание на ВК на СТДБ - 17 март:

• Приемане на отчета за дейността на организацията през 2011 година
• Приемане на финансовия отчет за 2011 година
• Приемане на бюджета за 2012 година
• Приемане на плана и основните приоритети за 2012 година

Отг. Кр. Премянов, М. Стоянов, Н. Комнев

Заседания на ЦР на СТДБ:
 

Февруари:

1.Информация за дейността и проблемите в ТД „Войвода  Руси Славов“, Пловдив
Докладва: Н. Матова и УС на ТД
Проект за решение: М. Бунджулов

2. Информация за дейността ТД „Тракия“ – Свиленград.
Докладва: Вангелова
Проект за решение: М. Бунджулов

3. Проект за Отчет за дейността на СТДБ през 2011 година.   Докладва: Кр. Премянов (А. Йотова и Н. Комнев)

 • Проект за Финансов отчет за 2011 г.  Докладва: Кр. Премянов (Т. Гаргова//Д.Христова)
 • Проект за План за работа на СТДБ през 2012 г. Докладва: Кр. Премянов (М. Бунджулов)
 • Приемане на проектобюджет за 2012 г. Докладва: Кр. Премянов (Т. Гаргова//Д.Христова)
 • Информация за проведените Общи събрания на ТД. Докладва: М. Бунджулов
 • Приемане на проект за членска карта  на членовете на СТДБ.  Докладва: Кр.Премянов, М.Стоянов и Г. Цакова
 • Проект за информационна система  на СТДБ. Докладва: Чавдар Георгиев
 • Докладна записка за състоянието на материалната база на СТДБ. Докладва: М. Стоянов
 • Предложение за отбелязване на 26.03.2012г. – Ден на Тракия. Докладват: Кр. Премянов, М. Бунджулов, А. Йотова
 • Информация за подготовката  на СТДБ за кандидатстване за членство в ЮНЕСКО. Докладва: М.Люцканов
 • Концепция за модернизиране на в. "Тракия". Докладва: С. Ангелова -Главен редактор
 • Разни                    

 Април:


1.Приемане на инициативата за възстановяване на една от 40-те български църкви в Лозенград и на музея в метоха в Истанбул при храм“Св.Стефан“
2.Информация за дейността на Фондация „Капитан Петко Войвода“, подготовка на отчетно-изборно събрание и мерки за активизиране на дейността                                                                      

Срок: април 2012
Отг. Ст.Танев и М. Стоянов

3.Подготовка за отбелязване на годишнина от кончината на Костадин Карамитрев, съгласно решение на ЦР на СТДБ:
• Издаване книга  за живота и делото на Костадин Карамитрев
• Откриване на паметна плоча на ул. „Ст. Караджа“ 7А
• Обявяване на К. Карамитрев за почетен гражданин на Хасково

Срок: май 2012
Отг. Кр.Премянов, А. Йотова

Юни:

1.Оценка за дейността на в. „Тракия”
2.Приемане на пакет от мерки за подобряване на работата с медиите
3.Отчет за изпълнение на взетите решения от ЦР и ВК
4.Приемане на цялостна концепция за организация и функциониране на спортно движение към СТДБ
Отг. Н. Матова и М. Стоянов

5.Модел за развитие на тракийското младежко движение, статут, структура и кадри, укрепване и развитие на   тракийските младежки дружества по места.
Отг. Кр.Премянов, М. Стоянов, Н. Комнев
                          
Септември:

1.Отчет за изпълнението на взетите решения
Отг. М. Стоянов, А. Йотова

2. Програма за работа по защита на имуществените интереси на бежанците от Източна Тракия и Мала Азия и техните потомци

Отг. Работна група с р-л Л. Шопов

3. Съвместно заседание с председателите на ТД за обсъждане на важни въпроси от дейността на СТДБ
Отг. М. Стоянов

4. Утвърждаване на концепцията за изложбата за Тракия в Европейския парламент
Докладва: Кр.Премянов
 
5.Утвърждаване на проект за тракийски календар за 2013 година
Отг. Н. Димитров, Г. Цакова

6.Приемане на план за абонаментната кампания за 2013 г.
Отг. Соня Ангелова

7. Обявяване на национален младежки конкурс за есе на патриотична тематика по случай 100-годишнината от Балканската война.
Отг. А. Йотова

Декември:

1.Приемане на план - програма на СТДБ през 2013 г
Отг. Кр. Премянов

2. Информация за резултатите и ефективността на интернет страницата на СТДБ
Отг. В. Анг. Иванова - Редактор и администратор на сайта на СТДБ

2012-2013г.  - Организация на Международна конференция на тема: „Ролята на тракийските българи за изграждане на мостове за сътрудничество на Балканите“

Основни мероприятия:

1.Съвещание на Председателите на Регионалните съвети на ТД  с Ръководството на СТДБ.
Срок: Първо тримесечие на 2012
Отг. М.Бунджулов

2. Учредяване към СТДБ на  Тракийско дружество на студентите и младите научни работници, което да обхване студентската младеж и подпомага дейността на ТМС

Срок: април 2012
Отг. М. Стоянов

3.Създаване на електронен архив, администриран в СТДБ на тракийското културно наследство с възможност за оторизиран достъп от всички членове на СТДБ
Срок: април 2012
Отг. М. Стоянов и Златина Колев

4. Създаване на банка кадри на СТДБ
Срок: април 2012
Отг. М. Стоянов

5.Участие в местни проекти и в евро-програми, разширяване сътрудничеството с агенции, асоциации  и сродни организации от страната и чужбина.
Срок: постоянен
Отг. М. Люцканов, М. Любчева, М. Стоянов

6. Издаване книга от СТДБ за Костадин Карамитрев
Отг.Кр.Премянов, А. Йотова

7.Откриване на параклис в Сливен, построен със съдействието на СТДБ.                                                                                                                             
Срок: 19.01.2012
Отг.Кр.Премянов

Национални мероприятия на СТДБ за 2012 г:

1.Ден на Тракия – 26 март 2012
Отг. Кр.Премянов, М. Стоянов, А. Йотова

2. Среща „Завръщане към корените“ и надиграване с „Търчаната“ (надиграване с автентични тракийски танци). Място: гр. Сливен
Срок: 28 април 2012
Отг. Кр.Премянов, Б.Богданова 

3. Национален тракийски младежки събор. Място:Тракийски мемориал“Илиева нива”.                                                               

Срок: 04 юни 2012
Отг.Ст. Танев, М. Стоянов

4 Национален тракийски събор „Богородична стъпка“. Място.Старозагорски минерални бани.
Срок: 11 август 2012
Отг. Петра Мечева

5. 109 години Илинденско-Преображенско въстание 1903 г. Място: Петрова нива
Срок: 19  август 2012
Отг. Т. Бояджиев, М.Любчева, Л. Налбантов, М. Стоянов

6. Национален тракийски женски събор. Място: с. Аврен, Крумовград                                    
Срок: 22 септември 2012 г.
Отг. Петра Мечева

7. 99 години от разорението на тракийските българи. Място: гр. Маджарово

Срок: 07 октомври 2012 г.
Отг. Кр. Премянов, М. Стоянов

8. Традиционен тракийски събор в църквата „Св. Георги“ в Одрин

Срок: 06 май 2012 г.
Отг. Кр. Премянов, Р. Вълчева, П.Мечева, М. Любчева, К. Сарджев

9. Традиционен общотракийски събор в Одрин в българската църква „Св.св.Константин и Елена“

Срок: 21 май 2012 г.
Отг. Кр. Премянов

10. Национален тракийски гергьовски събор. Място. Поморие- Бургаска област.

Срок: 06 май 2012 г.
Отг. Л. Налбантов

11. Национален фестивал фолклорен венец „Божура“. Място. Местността „Божура“-гр.Средец-Бс.
Срок: 26 -27 май 2012 г.
Отг. Л. Налбантов

12. Четиринадесети национален тракийски събор Кърджали. Място. Кърджали
Срок: 22 юни 2012 г.
Отг. Я. Янев

13. Възстановяване на фолклорния фестивал „Китна Тракия пее и танцува“ – след съгласуване с Община Хасково.
14. Национален тракийски събор в с. Славейно
Срок: август 2012 г.

Политически клуб „Тракия“:

1.Провеждане на Общо събрание на ПК“Тракия“
Срок. м.юни 2012 г.
Отг. Т. Бояджиев, Ч. Георгиев

2. Работна среща на кметове ,кандидат кметове и съветници издигнати от листата на ПК“Тракия“ и уточняване програма за действие

Срок. м. април 2012 г.
Отг. Ч. Георгиев

Мероприятия на Тракийският научен институт за 2012 г:

1.Тържествено честване на 26 март като Ден на Тракия с доклад по този повод
   Отг. Кр. Премянов, проф. Проданов, В. Стоянова

2. Стартиране на работата по енциклопедия “Тракия” (Формиране на редакционна колегия, разпределение на задачите на авторски колектив и начало на писане на материалите)

Срок: 30 март 2012 г.
Отг. Проф. В. Проданов, В.Стоянова                   

3. Обучение на актива на СТДБ по проблеми на историята на Източна и     Западна Тракия и ролята на тракийската организация, Евроинтеграцията и       ролята на регион “Тракия”, съвременни проблеми на българската политика и       икономика
Срок: 30 август 2012 г.
Отг. Проф. В. Проданов, В.Стоянова   

4.Конференция по случай 100 годишнината от Балканската война, съвместно с Македонския научен институт, Института за исторически изследвания към БАН и Историческия факултет на Софийския университет.          
Срок: 30 октомври 2012 г.
Отг. Проф. В. Проданов, В.Стоянова

5. Българо-турска конференция на тема “Двустранните отношения между България и Турция в условията на кандидатстване на Турция за членство в ЕС – историческо наследство и съвременни измерения. Организирането на конференцията ще стане съвместно с Фондация “Славяни” и представители на турската общност от град Мармара.
Срок: 30 октомври 2012 г.
Отг. Проф. В. Проданов, Проф. Анна Недялкова, В.Стоянова

6. Подготовка и издаване на материалите от двете конференции като Том 11 на  Известията на Тракийския научен институт
Срок: 30 декември 2012 г.
Отг. Проф. В. Проданов, В. Стоянова

7.   Изготвяне на годишен  доклад на тема "Състоянието на българската нация“
Срок: 30 декември 2012 г.
Отг. Проф. В. Проданов                                                                                                                                                             

Вестник  „Тракия” – 2012 г:

1. Откриване на приемна
Срок: м. януари 2012 г.
Отг. Гл. редактор

2.  Осъществяване на абонамент през цялата година в редакцията и по дружествата в страната.
Срок: по тримесечия 2012 г.
Отг. Гл. редактор

3. Представяне на тракийските дружества от страната в отделни броеве.
Срок: постоянен
Отг. Гл. редактор

4. Привличане на рекламодатели
Срок: постоянен
Отг. Гл. редактор                                                                                                                                                      
                             

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн