Архив - План програми 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
План програма 2015

I. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Укрепване на ролята и влиянието на СТДБ в българското общество в защита на националните интереси и просперитета на страната като член на ЕС.
Съдействие на местните ръководства за културното и социално-икономическо развитие на тракийските региони.

II. ОСНОВНИ СЪБИТИЯ:

90 години от подписването на Ангорския договор
Инициативите и мероприятията, посветени на събитието се включат в отделен план.

III. ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ:
1.  Възстановяване на православния храм в Лозенград.
2. Проектиране и организиране на музейна експозиция „Тракия“ в сградата на  метоха в Истанбул срещу желязната църква Св. Стефан.
3. Стартиране на енциклопедия „Тракия“.
4. Тържествено честване на 26 март – Деня на Тракия и Одринската епопея.

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Разширяване на масовия характер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови социални и възрастови групи в дейността на Съюза, създаване на нови структури в страната. Подобряване на организационната и финансова отчетност на членския състав.
Отг.: Председателя на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: постоянен
2. Отбелязване на значимите дати и събития от историята на тракийското движение.
Отг.: Председателя на СТДБ,
Членовете на ЦР, Председателите на ТД
3. Работа по патриотичното възпитание и укрепване на националното самосъзнание на българското население в Родопите.
Отг.: Председателя на СТДБ, Директора на ТНИ,
Председателите на  ТД в Кърджали,Смолян и Доспат

4. Развитие на  тракийското младежко и студентско  движение.
Отг.: Тодор  Ангелов
5. Обогатяване на електронния архив на СТДБ с възможност за оторизиран достъп от всички членове на съюза.
Отг.: Редактора на уеб сайта,
Отговорника на библиотеката, ТНИ
6. Участие в проекти от национален мащаб и в европрограми.

7. Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в страната и в чужбина.
Отг.: Председателя на СТДБ
8. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг.: Главния редактор,
Председателите на ТД
9. Попълване на библиотечния фонд на библиотеката на Съюза и качването му в електронния архив.
Отг.: Председателя на СТДБ,
Отговорника на библиотеката
10. Привеждане на финансовата дейност в съответствие с изискванията на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи за финансово осигуряване на План-програмата.
Отг.: Председателя на СТДБ,
Членовете на ЦР
11. Провеждане на национални съвещания с председателите на тракийските дружества по организационни и проблемни въпроси.
Отг.: Председателя на СТДБ,
Краснодар Беломорски

V. НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ - 2015 Г
-  Национално поклонение по повод 115-та годишнина от кончината на Капитан Петко Войвода - Варна (7 февруари 2015 г.   по отделен план)
Отг.: Румяна Вълчева
- Отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в страната  (26 март, по отделен план);
Отг.: Красимир  Премянов
Председателите на ТД
- Национална инициатива-среща „Завръщане към корените“, гр. Созопол (м. април, по отделен план);
Отг.: Божана Богданова, Гено Пухов
- Традиционни тракийски събори в Одрин (м. май, по отделен план);
Отг.: Краснодар Беломорски, Кирил Сарджев,
Василка  Вангелова, Маргарит Петров
- Национален тракийски георгьовски събор - Поморие  (м. май, по отделен план);
Отг.: Елена Мурджева
- Национален фестивал фолклорен венец „Божура“- Средец  (м. май, по отделен план);
Отг.: Тодор Ангелов, Божанка Николова
- Национален тракийски фолклорен събор „Св.Св. Константин и Елена“ – Бродилово  (м. май, по отделен план);
Отг.:ген.Тодор Бояджиев, Тодор Ангелов
- Национален фолклорен конкурс - Варна 2015  - (13-14 юни 2015 г.,  по отделен план)
Отг.: Румяна Вълчева
- Национален тракийски събор Кърджали (м. юни, по отделен план);
Отг.: Яни Янев
- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ (м. юни, по отделен план);
Отг.: Тодор  Ангелов, Кирил  Сарджев
и членовете на ТМС
- Национална конференция на тема: „Автентичният тракийски фолклор – носител на майсторство и идентичност  на нацията”. (м. юни, по отделен план);
Отг:. Нонка   Матова
- Национална инициатива – пътуване „По обратния път на дедите“ (м. юли, по отделен план)
Отг.: Божана Богданова
- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“  (м. август, по отделен план);
Отг.: Петра Мечева
- 112 години Илинденско-Преображенското въстание  (м. август, по отделен план);
Отг. Тодор Бояджиев, Тодор Ангелов
- Национален тракийски събор в с. Славейно (м. август, по отделен план);
Отг.Панайот Денев
Таньо Стайковски
- Национален тракийски женски събор с. Аврен  (м. септември, по отделен план);
Отг.: Петра Мечева Р. Вълчева, Яни Янев
- 102 години от разорението на тракийските българи - Маджарово (м. септември - м. октомври, по отделен план);
Отг.: Красимир Премянов,
Кирил Сарджев, Димитър  Шалапатов
- Национална инициатива „Поход на спасението“ (м. септември, по отделен план)
Отг.:  Димитър  Шалапатов                                                                              
- Дискусионна кръгла маса на тема: „Ролята на жената-тракийка за запазване духа на българското семейство” (м. октомври, по отделен план);
Отг. Нонка  Матова
- Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ в Рим и в Киев;
- Продължаване и развитие на диалога с обществените и гражданските организации, партиите и държавните институции.
Отг. Красимир Премянов
- Изработване и поставяне на паметен знак в с. Аврен, община Крумовград, в памет на избитите жени и деца през 1913 г. (по отделен план)
Отг. Петра Мечева, Румяна Вълчева

Програмите се изготвят от определените отговорници и се съгласуват с ЦР на СТДБ три месеца преди провеждането им. Неразделна част от тях са сценария, списъка на гостите и финансовия план.

VI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:
1. Активизиране на международната дейност на съюза, създаване на нови партньорски отношения със сродни структури в чужбина.
Отг.: Председателя на СТДБ
2. Поддържане на отношения с посолства, със страните от ЕС с цел информация и приобщаването им към дейността на СТДБ.
Отг.: Председателя на СТДБ

VII. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО:
1. Активно съдействие и натиск пред държавните органи за придвижване на въпроса с обезщетяването на тракийските бежанци и техните потомци, чрез дейността на Работната група по обезщетенията.
Отг.: Председателя на СТДБ
Любомир Шопов
2.  Развитие на отношенията на сътрудничество и партньорство с  държавните институции – МС, НС, Президентство, с политически партии и парламентарните групи, и с ръководства на общини с приоритетно тракийско население.
Отг.: Председателя на СТДБ
Председателите на ТД
3. Среща с Омбудсмана на Република България за запознаването му с дейността на СТДБ.
Отг.:  Председателя на СТДБ
Ген. Т. Бояджиев
4. Регулярни срещи с министъра на външните работи за обсъждане на  въпросите, засягащи интересите на тракийските българи.
Отг.: Председателя на СТДБ
Ген. Т. Бояджиев
5. Срещи с президентската институция за синхронизиране на участието й в инициативи на СТДБ.
Отг.: Председателя на СТДБ
6. Приемане и огласяване на официални позиции  и декларации на СТДБ по всички актуални проблеми, засягащи защитата на националните интереси и интересите на тракийските българи.
Отг.: Председателя на СТДБ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2015 г.
1. Национална научна конференция, посветена на 90-годишнината от подписването на Ангорския договор.
Срок: м. октомври 2015 г.
Отг.: Проф. В. Проданов, Д-р В. Стоянова
2. Участие с научна конференция/научна сесия в тържествата на Петрова нива – август 2015 г.
Отг.:  от страна на ТНИ - В. Проданов
3. Съвместно със СТДБ и ТЖС – организиране на средношколски конкурс, посветен на 170-годишнината от рождението на Капитан Петко Войвода.
Януари-май 2015 г. (срок да изпращане на разработки – 31 март 2015; обявяване на резултатите и награждаване – 24 май 2015 г.)
Отг.: от страна на ТНИ – Ваня Стоянова
4. Публикации във в. "Тракия" по исторически и актуални аспекти на тракийския въпрос и във връзка с 90-годишнината от Ангорския договор, 100 г. от влизането на България в Първата световна война, 115-годишнината от смъртта на Кап. Петко Войвода и пр.
5. Работа по подготовката на енциклопедия „Тракия“
Отг.:  Проф. В. Проданов, Ваня Стоянова
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн