Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Покана за свикване на Общо събрание на СТДБ

Централното ръководство на СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСВА В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България на 19 януари 2013 г., от 10.00 ч. в заседателната зала на СТДБ, в гр. София, ул. „Стефан Караджа” №7А при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на СТДБ през 2012 г.
2. План-програма за работа на СТДБ през 2013 г.
3. Отчет за изпълнението на бюджет 2012 г.
4. Приемане на проекто-бюджета за 2013 г.
5. Разни

Поканват се всички членове на Върховният комитет да участват в Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Красимир Премянов
Председател на СТДБ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн