Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Покана за Общо събрание на СТДБ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 7 от Устава, ЦР на СТДБ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 30.01.2021 г. от 11 ч., на адрес: София, бул. „Цар Освободител“ № 7 - Централен военен клуб при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на СТДБ  за 2020 г.;

2. Отчет за изпълнението на бюджета на СТДБ за 2020 г.;

3. Приемане  на план - програма за дейността на СТДБ за 2021 г.;

4. Приемане  за бюджета на СТДБ за 2021 г.;

5. Прекратяване на членство в СТДБ;

6. Приемане на нови членове на Общото събрание на СТДБ;

7. Избор на председател на СТДБ за срок от 5 години;

8. Избор на членове на  УС на СТДБ аз срок от 5 години;

9. Избор на зам.- председател и гл. секретар за срок от 5 години;

10. Приемане на декларация на СТДБ.

При  липса на кворум  на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от  броя на явилите се членове.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн