Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Решение за свикване на Общо събрание на СТДБ

ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ /СТДБ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 7 от Устава, свиква  общо събрание на 25.01.2020 г. от 11 ч. на адрес: София, ул. “Стефан Караджа“ № 7А, сградата на  Тракийския дом, при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на съюза за 2019 г. - докладва председателят на СТДБ Красимир Премянов; 

2. Отчет за изпълнението на бюджета на съюза за 2019 г.-  докладват Проф. Стати Статев- член на Централното ръководство; работна група 

3. Приемане  на план- програма за дейността на съюза за 2020 г.- докладва  председателят на СТДБ Красимир Премянов

4. Приемане  за бюджета на съюза за 2020г. докладват: председателят на СТДБ Красимир Премянов и Проф. Стати Статев - член на Централното ръководство; работна група

5. Избор на нови членове- докладва - председателят на СТДБ Красимир Премянов

6. Приемане на декларация на СТДБ - докладва Проф. Васил Проданов - член на Централното ръководство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на СТДБ. При поискване  те могат да бъдат предоставени на всеки член  на Съюза  

При  липса на кворум  на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото  място и при същия дневен ред, независимо от  броя на явилите се членове.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн