Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Предстоящо Общо събрание на Регионално тракийско дружество, гр. Варна

Публикувана на 27.11.2023г.
В - к „24 часа“
Година ХХХIII, бр.281, стр. 27

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „Регионално тракийско дружество-Варна“, във връзка със свое решение от 09.11.2023г., Протокол №11 и  на  основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ  на 13.01.2024г. от 09.30 часа в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 27, Младежки дом „Орбита“ -  Концертна зала,  със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на нови членове на Сдружението, съгласно Чл.13. (1) от Устава.
2. Отчет за дейността на Сдружението, за периода м. януари 2023 г. – м. януари 2024г.
3. Отчет за резултатите от проверката на Контролния съвет на касата, финансовата, стопанската и организационната дейност на Сдружението, за периода м. януари 2023 г. – м. януари 2024г.
4. Предложения за промени в Устава на Сдружението.
5. Разисквания по т.2, т.3 и т. 4 от Дневния ред.
6. Предложения за решения по т.2, т.3.и т.4.
7. Връчване на награди на членове на Сдружението.
8. Предложения за промени в броя и състава на Управителния и Контролния съвет, утвърждаване на Младежка секция към Сдружението и избор на нов председател на Сдружението и Управителния съвет.
9. Приемане на програма за 2024 г.
10. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място,  при същия дневен ред, от 10.30ч., независимо от  явилите се членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
на Сдружение „Регионално тракийско дружество - Варна“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБРАНИЕТО МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА САЙТА В РУБРИКАТА СЪБИТИЯ-РЕГИОНАЛНИ И ВЪВ В.ТРАКИЯ.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн