Събития - Регионални
 
 


Тракийски дружества
Разширено заседание на УС на РТД – Варна

Проф. Маринела Грудева

На 27 януари 2024 г. бе проведено разширено заседание на УС на РТД – Варна, с участието на ръководствата на Контролния съвет, на ТНИ – филиал Варна, Младежката секция към РТД и председателите на териториални обединения (ТО) на тракийските и малоазийските българи, влизащи в структурата на Дружеството.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Оценка на организацията и провеждането на Общото събрание на Сдружението на 13.01.2024 г.

2. Запознаване на членовете на УС, КС, ТНИ – Варна, Младежката секция и ТО на РТД със статута на клубната база.

3. Разпределение на уставните задължения на УС, между неговите членове, извън изборните длъжности.

4. Изготвяне на план – график за изпълнение на Програмата на Дружеството за 2024 г., съобразно Програмата на СТДБ.

5. Разни

Заседанието бе председателствано от проф. д-р Маринела Грудева, съпредседател на Сдружението и Управителния съвет.

Тя обоснова високата оценка за организацията и провеждането на Общото събрание на Сдружението на 13 януари 2024 г. и изрази благодарност към всички членове на УС, председатели и членове на комисии, председатели на ТО, допринесли за това.

По втора точка от дневния ред присъстващите бяха запознати със статута на клубната база, която се ползва от РТД и ТНИ – филиал Варна, както и със споразумението между двете организации за нейното ползване и стопанисване.
Беше представена позицията на Съпредседателите по отношение на акцентните в споделянето на отговорности, ръководство и управление на дейността на УС и Сдружението. Направено бе разпределение на уставните задължения между останалите членове на УС. 

Подобаващо място в дневния ред бе отделено на изготвянето на график за изпълнение на Програмата на Сдружението за 2024 г., след съгласуване с Програмата на СТДБ за същия период.

В точка „Разни“ бяха обсъдени някои технологични въпроси, засягащи взаимодействието и взаимоотношенията между УС на РТД и ТО на тракийските и малоазийските българи, които са неразделна част от структурата на Сдружението.


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн