Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Отчетно-изборно събрание на Тракийско дружество „Тракия“ в Свиленград

На 8 януари 2023 г. се проведе отчетно-изборно събрание на Тракийско дружество „Тракия“ в Свиленград.

Ръководство на Съюза на тракийските дружества в България бе представено от председателя си Кр. Премянов, Кирил Сарджев, член на ЦР на СТДБ и председател на ТД „Г. Сапунаров“, Хасково, Румен Янков, член на Върховния комитет и д-р Ваня Иванова, член на ВК  и Главен редактор на в. „Тракия“.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през отчетния период 2019-2022

2. Отчет на Контролата комисия

3. Избор на Председател, Управителен съвет и Контролна комисия

4. Приемане на програма и бюджет за 2023 г.

Председателят на дружеството Василка Вангелова направи задълбочен аналитичен отчет за дейността на дружество през изтеклия период, който бе приет от събранието. Приет бе и отчета на Контролната комисия за бюджета през отчетния период.

Василка Вангелова бе преизбрана за председател на ТД „Тракия“ в Свиленград. Участниците в събранието избраха Управителен съвет и Контролна комисия, приеха бюджет за 2023 г. и амбициозна програма за дейност.

Председателят на СТДБ Кр. Премянов приветства участниците в събранието, запозна ги с дейността на Съюза и предстоящите мероприятия, и подари на дружеството Енциклопедия Тракия.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн