Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА:

„ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“

През 2024 г. се навършват 180 години от рождението на Капитан Петко войвода, 100 години от създаването на Тракийския младежки съюз и 90 години от основаването на Тракийския научен институт. На тези годишнини е посветен обявения конкурс.

ЦЕЛИ:

1.Да насърчи младите хора да направят проучвания, посветени на живота и делото на Капитан Петко войвода, както и на видни личности, учени и интелектуалци, работили за Тракийската организация, Тракийския младежки съюз и Тракийския научен институт като: Христо Караманджуков, Иван Орманджиев, акад. Димитър Михалчев, Димитър Попниколов, Стою Шишков, Стоян Мавродиев, Георги Попаянов, проф. Стайко Трифонов, Иван Попвасилев, Никола Спиров  и др.

2. Да стимулира интереса на учениците за съхраняване на паметта за историята на тракийските българи и техните водачи.

УЧАСТНИЦИ:

• Ученици на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната и в чужбина.

РЕГЛАМЕНТ:

• Всеки кандидат може да участва с до 2 творби – по една за двата жанра.
• Творбите не трябва да са участвали в други конкурси.
• Текстовете трябва да са написани, съобразно нормите на книжовния български език.
• Обем - до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите).
• Шрифт - Times New Roman
• Размер на шрифта – 12
• Разредка на редовете и абзаци 1.5
• Подравняване – двустранно
• Краен срок за изпращане на разработките: 30 септември 2024 година.

КРИТЕРИИ за оценяване на разработките:

• Исторически познания
• Езикова култура и стил
• Авторски подход и интерпретация
• Оригиналност и творческо мислене

НАГРАДИ:

• Голяма награда на името на журналиста Тодор Коруев  - грамота, парична награда и публикуване на творбата  на наградения автор. 
• Три награди - І, ІІ и ІІІ
• Наградените творби се отпечатват във в. „Тракия“

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

Препоръчително е писмените работи да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища.

Участниците да бъдат информирани, че материалите не се връщат.

Моля, обърнете внимание на следното:

• По отношение на авторските права следва да се има предвид, че участвайки в конкурса,  предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите.
• По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации.
• С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на съорганизаторите.
• Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в конкурса.
• Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ:
       - трите имена на участника, адрес и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено, населено място с пощенски адрес;
       - трите имена на учителя-консултант и координати (телефон, електронна поща) за контакт, името на училището и населеното място;
       - декларация от родителите.

Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.

Организаторите на Конкурса не носят отговорност:

-  за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
-  за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и във вестник „Тракия“ до 15 ноември 2024 г.

Носителите на награди ще бъдат определени от компетентно жури, с участие на представители от ТНИ.

Текстовете на електронен носител, да се изпращат  на e-mail: stdb_sofia@abv.bg

Пощенски адрес:
Съюз на тракийските дружества в България
ул. Стефан Караджа № 7А 
гр. София -1000

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА:

„ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ:……………………………………
(на участника в конкурса)

ТЕЛЕФОН И ЕЛ. ПОЩА ЗА ВРЪЗКА:  …………………………
(на участника в конкурса)

ВЪЗРАСТ…………….          КЛАС …
(на участника в конкурса)

УЧИЛИЩЕ, ГРАД: …………………………………………
(на участника в конкурса)

УЧИТЕЛ КОНСУЛТАНТ: ...................................................
(три имена, телефон и ел. поща на учителя консултант)

ЗАБЕЛЕЖКИ: ....................................................................................................
При използване на сюжет или композиция от популярни или публикувани произведения, участникът е задължен да отрази това обстоятелство в Раздел „Забележки“.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

Аз, долуподписаният/ата..........………………………………………………

(трите имена на родителя)

Родител на………………………………………………………………………

(трите имена на ученика) заявявам своето съгласие, че:

• с участието в Конкурса, авторските права върху творбата на моето дете се предоставят на организаторите;
• творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана на автора;
• с явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на организаторите;
• предаденото произведение може да бъде сканирано, снимано, публикувано и използвано в различни издания и медии, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса;
• предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.


Дата:                                                                                                                                                                                          Подпис:

Населено място:

 


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн