Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Предстоящо Общо събрание на Тракийски научен институт

Управителният съвет СДРУЖЕНИЕ ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 21.12.2012 г. в 10.00 часа в клуба на Съюза на тракийските дружества в България, в гр. София, ул. „Стефан Караджа” №7А
при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на Тракийския научен институт за 2012 г.
2. Приемане на План-програма на Тракийския научен институт за 2013 г.
3. Приемане на бюджет на Тракийския научен институт за 2013 г.
4. Промяна в устава на сдружението.
5. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението   да участват в Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов
Председател на сдружение ТНИ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн