Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Предстоящо Общо събрание на ТНИ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ СВИКВА

Общо събрание на сдружението на 10 април 2020 г. от 10 часа в Клуба на Съюза на тракийските дружества в България, София, ул. „Стефан Караджа“ № 7а, при следния

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на ТНИ за изминалия период от последното отчетно събрание.

2.Приемане на план-програма на ТНИ за 2020 г.

3. Приемане на нови членове на ТНИ.

4. Приемане на правилник за дейността на филиалите на ТНИ.

5. Разни.

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн