Архив - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Конкурс за средношколци, посветен на 125 години организирано тракийско движение в България

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ,
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
И ТРАКИЙСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

обявяват

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА

125-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


На 12 май 2021 г. се навършват 125 години от създаването на дружество „Странджа“, положило основите на организираното тракийско движение в България. Продължител на възрожденските идеи за национално освобождение и обединение през различните исторически периоди след Освобождението от 1878 г., то изразява стремежа на тракийските българи към свобода и справедливост, защитава техните морални и материални интереси, съхранява историческата памет за великите и трагични събития в тяхната история, популяризира тракийското културно и историческо наследство. Девизът на тракийци: „Не забравяйте, но не отмъщавайте“ изразява техния морал и идейна същност: дълбока връзка с предците, родолюбива памет за миналото, зачитане на човешкото достойнство  и съзидателен поглед  в бъдещето.

ЦЕЛТА на конкурса е да насърчи младите хора да направят проучване на събития от местната и националната история, на паметници и исторически местности, на изявени фигури и обикновени хора, свързани с:
- борбата на тракийските българи за национално освобождение и обединение;
- съдбата им на бежанци, намерили подслон в  майката-родина, но запазили спомена за родния край и родовия си корен;
- личности, организации и събития от историята на Тракийската организация в България;

Със своите разработки те не само ще направят принос към опознаването на историята, но ще направят връзка с настоящето, ще се включат активно в него, защото това, което помним днес, показва какви сме и какви искаме да бъдем. В перспектива, ще станат активни носители на тракийските традиции и тракийската кауза като част от българската идентичност и новото поколение, което ще пренесе историческата памет за станалото от миналото към настоящето и бъдещето.

УСЛОВИЯ за участие в конкурса:

- Участници могат да бъдат учениците на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната.
- Текстовете трябва да бъдат в обем до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите).
- Краен срок за изпращане на разработките: 31 март 2021 година.

Разработките ще се оценяват при следните критерии:
- Исторически познания
- Езикова култура и стил
- Авторски подход и интерпретация
- Оригиналност и творческо мислене
- Лично отношение на авторите

Общи условия:
Препоръчително е писмените работи да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища.
Участниците да бъдат предупредени, че материалите не се връщат. Съорганизаторите си запазват правото най-добрите творби да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се издаде сборник, а с рисунките – календар, които да се ползват с благотворителни цели.

Моля, обърнете внимание!
• По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите.
• По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те няма да бъдат връщани и могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации.
• С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организаторите.
• Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в Конкурса.
• Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ: трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя и негов телефон, името на директора на училището, името на учителя консултант.
• Декларацията от родителите (за участниците до 19-годишна възраст) .
• В случай че при предаването на творбата, кандидатът в Конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:
- Информация за автора на творбата – трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя (ако има учител – консултант или научен ръководител) и негов телефон, името на директора на училището.
- Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларирам своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на Конкурса.“
• Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.
• Организаторът на Конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.
• Организаторът на Конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание.
• Организаторът на Конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в Конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на Конкурса и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на Регламента на Конкурса е изцяло на участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник, Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.
• Организаторът на Конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
• Организаторът на Конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.
• Творби, които не отговарят на условията по този Регламент, няма да участват в класирането.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и на Синдиката на българските учители (СБУ).

На всички участници ще бъдат присъдени грамоти, а победителите ще бъдат отличени с морални и материални награди. Техните разработки ще бъдат публикувани на сайта на СТДБ, във в. „Тракия“ и в Известията на Тракийския научен институт.


ТЕКСТОВЕТЕ, на хартиен или електронен носител,  се приемат на адрес:
СТДБ, София, ул. Стефан Караджа № 7а

или на mail: stdb_sofia@abv.bg

На тях трябва да бъде изписано: За Конкурса за 125-годишнината на организираното тракийско движение в България.
                                                                                                                       
Успех на участниците!

От тук може да изтеглите ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ: http://www.stdbg.org/images/vania/Formulyar.pdf

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн