Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Заседание на ЦР на СТДБ

На 16 март 2023 г. се  проведе заседание на Централното ръководство на СТДБ по предварително раздаден дневен ред с приложени материали към него.

Красимир Премянов информира присъстващите, че заседанието има кворум и може да бъде проведено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Позиция на ЦР на СТДБ за 26 март 2023г;
Докладва:  Красимир Премянов – председател на СТДБ

2. Обсъждане на предстоящите мероприятия от план програмата на СТДБ
Докладва:  Красимир Премянов – председател на СТДБ

3. Обсъждане на темите за предстоящите научни конференции през м. май и през м. август.
Докладва: проф. Васил Проданов - председател на ТНИ

След проведена дискусия, в която участваха проф. Стати Статев, член. кор. проф. Васил Проданов, председателят на СТДБ Кр. Премянов, Чавдар Георгиев, член кор. проф. Иван Гранитски, Ст. Начев, Краснодар Беломорски и Кирил Сарджев, се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 приема Позиция на ЦР на СТДБ за Деня на Тракия, която да бъде изпратена до всички тракийски дружества и членовете на Върховния комитет. След тяхното одобрение позицията да бъде огласена като документ на ВК на СТДБ.     

По т. 2 бяха обсъдени предстоящите мероприятия от План програмата на СТДБ за 2023 г. и бяха препотвърдени отговорниците за всяко от тях.

По т. 3 беше решено, че научната конференция през м. май 2023 г. ще бъде посветена на Лондонския мирен договор и съдбата на Тракия, а научната конференция през м. август, която ще се проведе на Петрова нива - на Парижката мирна конференция, българската национална кауза и тракийският въпрос.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн