Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Съобщение за Общо събрание на ТНИ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ (ТНИ),

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 14 октомври 2022 г. от 10 часа в Централния военен клуб, София, бул. „Цар Освободител“ № 7, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Тракийския научен институт за периода 2017 – 2022 г.

2. Приемане на нови и освобождаване на стари членове на ТНИ.

3. Приемане на план-програма за дейността на ТНИ за 2023 г.

4. Промени в Устава на ТНИ.

5. Избор на нови органи на управление на ТНИ: Управителен съвет, Председател и Надзорен съвет.

6. Приемане на Правилник за дейността на филиалите на ТНИ.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн